Over Wilhelm Tell

Wij zijn een bruisende vereniging die leden en geïnteresseerden in staat stelt om de schietsport te beoefenen. Onze vereniging is sociaal verbonden en kenmerkt zich door haar actieve inzet op sportief en competitief vlak. Bij ons vind je dus een gezonde combinatie van sport en gezelligheid.

Om dit in stand te houden heeft de vereniging de volgende doelen geformuleerd:

  • Wij zijn een open vereniging waar iedereen zich welkom voelt en enthousiast wordt ontvangen;
  • Schietsport is de basis die ons verbindt, de vereniging voorziet in interne competitie en leuke wedstrijden;
  • Veiligheid is de randvoorwaarde die ons in staat stelt om de schietsport te beoefenen.
1965

Oprichting in Hotel cafe de Roskam

Op een na-winterse dag in maart waren meerdere Puttenaren aanwezig in hotel ‘de Roskam’, aan de Dorpsstraat 27. Zij waren waren van mening dat er maar weinig te beleven was in Putten. Hun oplossing; er moest een vereniging komen. Een zangkoor, biljartvereniging of kaartclub werden als optie besproken, maar het moest een schietvereniging worden. Na een advertentie te hebben gepubliceerd in de krant kwamen de eerste leden bijeen op de oprichtingsvergadering donderdagavond 1 april 1965. In de Roskam wordt met een ter beschikking gestelde veerbuks geschoten in de achterzaal. Aan ambitie ontbrak het niet, het verzoek werd in de eerste maand van het bestaan van de vereniging al ingediend om deze te huisvesten in de ‘eierhal’. Hier is de gemeente destijds niet op ingegaan.

De eerste competitie begon op woensdag 21 april. De prijzen die men kon winnen waren een medaille, een beker en een fles jenever. Tijdens de eerste jaarvergadering in juli werd besloten om de vaste avond op woensdag te verplaatsen naar maandavond, vanwege de voetbal reportage op televisie die elke woensdag wordt uitgezonden.

In november van dit jaar koopt de vereniging haar eerste luchtbuksen van het merk Feinwerkbau.

1968

Landelijk Concours

De verse vereniging barst van de ambitie. In oktober van 1968 heeft de vereniging de toenmalige eierhal afgehuurd (nu staat hier het gemeentehuis). Er was een telefonische verbinding met de telkamer in de Heerdt. Het was het eerste concours onder de vlag van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie)

1970

Verhuizing naar Hotel de Heerdt

Het beheer van ‘de Roskam’ is gewijzigd en de nieuwe eigenaar besluit om de huur van de achterzaal voor de schietvereniging te verhogen naar 25 gulden per avond. Genoeg reden voor SSV Wilhelm Tell om naar nieuw onderdak te zoeken. Vanaf november 1970 vestigt de vereniging zich in ‘Hotel de Heert’, gevestigd op Kerkplein 1. De locatie is om de hoek en al bekend bij de leden. Hier zijn onderhand al meerdere wedstrijden en feesten georganiseerd. De grote zaal wordt kosteloos beschikbaar gesteld.

1974

Kelder wordt schietbaan in Hotel de Heerdt

De wens om ook klein kaliber geweer te schieten op de vereniging komt in vervulling als de toenmalige eigenaar van Hotel de Heerdt, K. Bakker, in 1972 toestemming en alle medewerking geeft om de kelder in te richten als schietbaan. De werkzaamheden zijn afgerond omstreeks de zomer van 1974. De toenmalige burgemeester, Mr. W.F. Quarles van Ufford opent de nieuwe baan met 5 schoten. Het laatste schot was in de roos. Ondertussen is het aantal leden bijna verdubbeld van de eerste 15 naar nu 28 leden.

1977

Damesafdeling én pistool schieten

Door de toename van het aantal leden, neemt tegelijk ook de diversiteit aan wensen toe. Sommige schutters willen zich graag bekwamen in de discipline klein kaliber pistool. Ook wordt een damesafdeling opgericht, toen nog op een andere dag als de heren. Pas in 1981 werd besloten om de jeugd, dames en heren tegelijk te laten gebruikmaken van de beschikbare banen. 

1980

Huinerkampen?

In februari 1980 diende de schietsportvereniging een aanvraag in tot het verkrijgen van een vergunning om op de oude vuilnisstortplaats ‘de Huinerkampen’ een kleiduivenschietbaan te mogen inrichten. Het verzoek werd afgewezen aangezien de vervuilde grond locatie Huinerkampen in het bestemmingsplan als natuurreservaat te boek stond.

1980

Vereniging naar de Postweg 35

De nieuwe directie van Hotel de Heerdt besluit in 1978 dat de ‘grote zaal’, waar tot op heden met luchtbuks geschoten wordt, ingericht zal worden als dinerzaal. Daarmee kwam ook ‘het podium’ te verdwijnen, wat als toegang tot de schietkelder diende. Na enkele jaren te zijn gevestigd geweest in Hotel de Heerdt ziet het bestuur genoodzaakt om naar een andere locatie uit te wijken. De Postweg 35 wordt beschikbaar gesteld, toen een wapenwinkel in Putten. Het voorziet in vier luchtbanen, zes vuurbanen, twee pistoolbanen én een bar. De vereniging kijkt vooruit naar een vaste locatie en overwegen wordt om een schietaccommodatie te bouwen bij boerderij Keizerswoert. Ondertussen starten ook de eerste gesprekken met het bestuur van de Gemeente Putten over huisvesting op Sportpark Putter Eng. Het verblijf aan de Postweg 35 is van korte duur, aangezien in 1982 de verhuurder, de heer Joop Ceelen, het 5-jarig contract vroegtijdig beëindigd vanwege geluidsoverlast en de vereniging op straat komt te staan.

1983

Tijdelijk onderkomen bij Piet Cronjé Ermelo

Het bestuur van de vereniging werkt hard aan een eigen locatie. Onder andere de aandacht in de Puttense krant door de inzet van ere-lid Andries Nout draagt bij aan een eenmalige gemeentelijke subsidie en een locatie voor nieuwbouw. Maar voor dit alles gerealiseerd is, dient de vereniging tijdelijk onderdak te zoeken. Deze wordt gevonden bij de Schietsportvereniging Piet Cronjé in Ermelo. Hier hebben de ongeveer 45 leden van Wilhelm Tell hun competitie kunnen schieten. Het getuigt van ‘schutters-broederschap’, schreef de toenmalige secretaris Piet Onstein. Vanwege het gastvrije ontvangst is de afspraak gemaakt dat schutters van de vereniging Piet Cronjé altijd welkom zijn op onze accommodatie. Tot op de dag van vandaag bestaat er een vriendschappelijke band tussen beide verenigingen.

1984

Start bouw Roosendaalseweg 113

Het ging niet vanzelf, maar eindelijk is de bouw begonnen aan de nieuwe accommodatie aan de Roosendaalseweg. De gemeente Putten besluit op 6 september 1984 niet alleen om een bouwvergunning af te geven, maar ook om een eenmalige financiële bijdrage te leveren van 40.700 gulden. Voorzitter Andries Nout geeft in een krantenartikel aan dat hij verwacht dat het ledenaantal van de vereniging toe zal nemen als de vereniging eindelijk een eigen terrein heeft. Immers, dan kunnen er ook eigen ‘concoursen’ georganiseerd worden zoals de vereniging vroeger vaker gedaan heeft. De bouw loopt vertraging op door langdurige vorst in de winter van 1984-1985.

1985

Opening Roosendaalseweg 113

Na een drukke bouwperiode kan in mei 1985 worden begonnen aan de binnenafwerking. Het is op 21 september 1985 aan burgemeester A.J. Berkhout en wethouder G. van de Kamp om het nieuwe gebouw officieel te openen. De sleutels van het gebouw zitten in een ballon en door sterke wind blijkt het lastig om de ballon te raken. Bij de derde poging was het raak en vielen de sleutels op de grond. De nieuwe accommodatie heeft 9 maal 12 meter en 3 maal 25 meter schietbanen geschikt voor geweer, pistool en lucht.

1990

Vereniging 25 jaar!

Op zaterdag 31 maart 1990 wordt het 25-jarige jubileum van de vereniging gevierd. Tussen 14:00 en 16:00 vond de receptie plaats en om 19:00 ving de feestavond aan. Het feest werd gevierd in de accommodatie aan de Roosendaalseweg. Ter ere van het jubileum werd een nieuw ‘Wilhelm Tell lied’ gezongen en werd een nieuw logo gepresenteerd.

Het oude logo was een klein plaatje van Wilhelm Tell. Nu wordt het de bekende driehoek met appel in het midden, ontworpen door Piet Onstein. Ook het Wilhelm Tell lied is geschreven door Piet Onstein. De muziek is geschreven door R. Hol.

1994

Kantine uitbreiding

Van de schietbanen wordt jaren goed gebruik gemaakt. Mede door het toenemend ledenaantal en vooral bij het organiseren van het jaarlijkse bedrijventoernooi en het zomerfeest voor de leden wordt de kantine als ‘te klein’ ervaren. Ook kan de vereniging niet voldoende op voorraad leggen voor deze evenementen. Al in 1987 worden de eerste uitbreidingen van de accommodatie vrijblijvend opgevraagd bij de lokale aannemer, maar financieel staat de vereniging er nog niet sterk voor vanwege de hypotheeklasten van het nieuwe gebouw. In 1994 wordt dan eindelijk een voorraadhok aangebouwd.

2000

Opdracht voor verbouwing

Als bekend wordt dat de gemeente in 1998 start met een herinrichtingsplan voor Sportpark Putter Eng wordt de kans gezien om in één keer een grote verbouwing te realiseren. Het is namelijk niet de eerste keer dat toename van het ledenaantal (onderhand zijn er 120 leden) heeft geleidt tot vele nieuwe wensen in verschillende schietsport disciplines. De accommodatie kon dusver klein kaliber disciplines faciliteren én groot kaliber pistool. In de wens voor een geschikte wedstrijdbaan voor lucht/klein kaliber en groot kaliber geweer kan worden voorzien door een groot nieuwbouwplan.

Het plan voorziet in een 100 meter baan, een stuk aanbouw ter vergroting van de kantine én 9 nieuwe 12 meter klein kaliber banen met veel ruimte. Aannemer Heimensen krijgt op 7 juli 2000 opdracht voor de werkzaamheden bij Wilhelm Tell. Deze opdracht wordt door secretaris Dennis Arendsen verstrekt namens het bestuur. Totale kosten bedragen rond de 600.000 gulden. Verhoging van de lidmaatschap tarieven, sponsoring en een hypotheek zijn hiervoor nodig.

2001

Verbouwing gereed, 100 meter baan!

De bouw wordt op 31 mei 2001 opgeleverd. Helaas blijkt op de 100 meter baan een lekkage aanwezig te zijn. Op sommige dagen met hoog grondwater staat er wel 10 centimeter water in de kelder. Het duurt lang voor de lekkage gevonden en hersteld is.

2003

Bovenbanen officieel geopend

In het bijzijn van de wethouder is de eer aan jeugdlid Arnold om het openingsschot te geven op de klein kaliber bovenbanen. Arnold heeft tijdens de bouwperiode hard meegeholpen en dat is niet onopgemerkt gebleven!

De 9 nieuwe banen van 12 meter bieden de vereniging de ruimte en mogelijkheid om weer wedstrijden vanuit de KNSA te faciliteren. Tevens wordt hier het bedrijventoernooi geschoten. De banen zijn geschikt voor alle lucht en klein kaliber disciplines.

2009

Eerste website

De noodzaak wordt ingezien om ook onze vereniging naar het digitale tijdperk te brengen. Mede door de inzet van toenmalig secretaris Gerard van Brummelen wordt de eerste versie van de website live gebracht. Leden kunnen hier terecht om te zien wanneer zij baancommandantdienst hebben en wat de geschoten scores in de interne competitie zijn.

2015

Steel Plates

De grote verbouwing heeft veel gevraagd van de bestuurders van de vereniging. Veel bestuurswisselingen in korte tijd hebben het ondernemerschap van de vereniging gedempt en de daaropvolgende jaren werden trouw volgens draaiboek verwerkt. Rond 2012 begon men aan vernieuwingen te denken. Projectmatig werden de eerste stappen gezet en in 2015 offerde de vereniging 3 originele KKP banen (12 meter) op om 1 steelplate baan te maken. De populariteit van meer dynamische schietsport disciplines is door de jaren heen gegroeid en zo groeit de vereniging met de ontwikkelingen in de schietsport mee.

2019

Districtskampioenschappen

Ondertussen waren de ‘nieuwbouw’ banen boven alweer 18 jaar oud. De internationale sportreglementen zijn aangescherpt en onze banen waren niet meer geschikt om districts- of nationale wedstrijden te huisvesten. Investeringen in de verlichting en in de baaninrichting hebben mogelijk gemaakt om voor het eerst sinds jaren weer een districtskampioenschap te organiseren vanuit de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie in de discipline klein kaliber karabijn.