Wilhelm Tell putten

Wilhelm Tell is een levendige middelgrote vereniging, die haar leden en geïnteresseerden in staat stelt om
de schietsport te beoefenen. Onze vereniging is sociaal verbonden en kenmerkt zich door haar actieve inzet
op sportief en competitief vlak. Bij ons vind je een gezonde combinatie van sport en gezelligheid!

 

Onze vereniging heeft de volgende doelen geformuleerd:

  • Wij zijn een open vereniging, waar iedereen zich welkom voelt en enthousiast wordt ontvangen;
  • Het is de schietsport die ons verbindt, de vereniging voorziet in interne competities en leuke wedstrijden;
  • Veiligheid is de randvoorwaarde, die ons in staat stelt de schietsport te beoefenen.
1965

Oprichting in Hotel café de Roskam

Op een na-winterse dag in maart kwamen een aantal Puttenaren samen in hotel ‘De Roskam’, aan de Dorpsstraat 27. Deze Puttenaren waren van mening dat er maar weinig te beleven viel. De oplossing; er moest een vereniging komen! Een zangkoor, biljartvereniging en een kaartclub passeerde de revue, maar het werd een schietvereniging!

Na een advertentie in de krant, kwamen de eerste 15 leden op donderdagavond 1 april 1965 bijeen voor de oprichtingsvergadering in De Roskam. Er werd in de achterzaal geschoten met
een ter beschikking gestelde veerbuks.

Aan ambitie ontbrak het niet! In de eerste maand van haar bestaan werd al een verzoek ingediend om de vereniging te huisvesten in de ‘Eierhal’. Hier ging de gemeente destijds
niet op in.

De eerste competitie vond plaats op woensdag 21 april 1965. De prijzen waren een medaille, een beker en een fles jenever. Tijdens de eerste jaarvergadering in juli werd besloten om de vaste woensdagavond te verplaatsen naar de maandavond, omdat er op woensdag een voetbalreportage op tv was.

In november van dit jaar koopt de vereniging haar eerste luchtbuksen van het merk Feinwerkbau.

1968

Landelijk Concours

De verse vereniging barst van de ambitie. In oktober 1968 huurt vereniging de
toenmalige Eierhal af (de huidige locatie van het gemeentehuis) voor een concours.

Er was een telefoonverbinding met de telkamer in De Heerdt. Dit was het eerste
concours onder de vlag van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie).

1970

Verhuizing naar Hotel de Heerdt

De Roskam wisselt van eigenaar en de nieuwe beheerder besluit om de huur
van de achterzaal te verhogen naar 25 gulden per avond. Genoeg reden voor
Wilhelm Tell om nieuw onderdak te zoeken.

Vanaf november 1970 vestigt de vereniging zich in hotel De Heerdt op Kerkplein 1,
waar de grote zaal kosteloos ter beschikbaar is gesteld. Deze locatie is om de hoek
en bij de leden bekend. Hier zijn immers al meerdere wedstrijden en feesten gehouden. 

1974

Kelder wordt schietbaan in Hotel De Heerdt

De wens om ook klein kaliber geweer te schieten op de vereniging, gaat in vervulling
als de toenmalige eigenaar van hotel De Heerdt (K. Bakker) in 1972 toestemming én
alle medewerking geeft om de kelder in te richten als schietbaan.

De werkzaamheden zijn omstreeks de zomer van 1974 afgerond. De toenmalige
burgemeester (Mr. W.F. Quarles van Ufford) opent de nieuwe baan met 5 schoten.
Het laatste schot is in de roos!

Ondertussen is het aantal leden bijna verdubbeld van 15 naar 28 leden.

1977

Damesafdeling én pistool schieten

Het ledenaantal neemt toe en zo ook de wens voor diversiteit!
Een aantal schutters wil zich graag bekwamen in de discipline klein kaliber pistool.

Ook wordt een damesafdeling opgericht. Destijds schoten de dames op een andere
dag dan de heren. Pas in 1981 besloot men om de jeugd, dames en heren tegelijk
gebruik te laten maken van de banen. 

1980

Huinerkampen?

In februari 1980 diende de vereniging een aanvraag in voor een vergunning om op de
oude vuilnisstortplaats ‘de Huinerkampen’ een kleiduivenschietbaan te mogen inrichten.

Het verzoek werd afgewezen, omdat de vervuilde grond locatie Huinerkampen in het bestemmingsplan te boek stond als natuurreservaat.

1980

Vereniging naar de Postweg 35

De nieuwe directie van hotel De Heerdt besluit in 1978 de grote zaal (waar met luchtbuks wordt geschoten) in te richten als dinerzaal. Daarmee zou ook het podium, wat als toegang tot de schietkelder dienst doet, verdwijnen. Na jaren te zijn gevestigd in hotel De Heerdt, ziet de vereniging zich genoodzaakt naar een andere locatie uit te wijken.

De vereniging kan terecht op Postweg 35 (destijds een wapenwinkel). Deze locatie voorziet in vier luchtbanen, zes vuurbanen, twee pistoolbanen én een bar. De vereniging kijkt ondertussen uit naar een vaste locatie. Er wordt overwogen een accommodatie te bouwen bij boerderij Keizerswoert. Ondertussen starten ook de eerste gesprekken tussen het bestuur en de Gemeente Putten over huisvesting op Sportpark Putter Eng.

Het verblijf aan de Postweg 35 is van korte duur, in 1982 zegt de verhuurder (Joop Ceelen) het
5 jarig contract vroegtijdig op vanwege geluidsoverlast en de vereniging komt op straat te staan.

1983

Tijdelijk onderkomen bij Piet Cronjé Ermelo

Het bestuur werkt hard aan een eigen locatie. Onder andere aandacht in de Puttense krant en de inzet van erelid Andries Nout draagt bij aan eenmalige gemeentelijke subsidie en een locatie voor nieuwbouw. Maar voor dit alles gerealiseerd is, moet de vereniging tijdelijk onderdak zoeken. Die wordt gevonden bij de Schietsportvereniging Piet Cronjé in Ermelo.
Op deze SV hebben de toen ongeveer 45 leden van Wilhelm Tell de competitie geschoten.

Het getuigt van ‘schutters-broederschap’, schreef de toenmalige secretaris Piet Onstein. Vanwege dit gastvrije ontvangst is destijds de afspraak gemaakt dat schutters van
Piet Cronjé altijd welkom zijn op onze vereniging.

Tot op de dag van vandaag onderhouden onze verenigingen een vriendschappelijke band!

1984

Start bouw Roosendaalseweg 113

De gemeente Putten besluit op 6 september 1984 niet alleen om een bouwvergunning
af te geven, maar ook om een eenmalige financiële bijdrage te leveren van 40.700 gulden.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost, maar de bouw van ons nieuwe thuis aan de Roosendaalseweg gaat van start.

Voorzitter Andries Nout geeft in een krantenartikel aan, dat hij verwacht dat het ledenaantal
van de vereniging zal toenemen als de vereniging eindelijk een eigen terrein heeft. Er kunnen
dan ook weer concoursen worden georganiseerd, zoals de vereniging vroeger vaker deed.

Het project loopt helaas wat vertraging op door langdurige vorst in de winter van 1984-1985.

1985

Opening Roosendaalseweg 113

Na een drukke bouwperiode kan in mei 1985 worden begonnen aan de binnenafwerking.
Het is op 21 september 1985 aan burgemeester A.J. Berkhout en wethouder G. van de Kamp
om het nieuwe gebouw officieel te openen.

De sleutels van het gebouw zitten in een ballon! Door sterke wind blijkt het lastig om de ballon te raken. Bij de derde poging was het raak en vielen de sleutels op de grond.

De nieuwe accommodatie heeft negen 12 meter en drie 25 meter schietbanen, geschikt voor geweer, pistool en lucht.

1990

Wilhelm Tell 25 jaar!

Op zaterdag 31 maart 1990 viert de vereniging haar 25 jarige jubileum!
Het feest wordt gevierd aan de Roosendaalseweg. Van 14:00 tot 16:00 uur
is er een receptie  en vanaf 19:00 uur een feestavond.

Ter ere van het jubileum wordt het ‘Wilhelm Tell lied‘ geïntroduceerd en gezongen.
Het Wilhelm Tell lied is geschreven door Piet Onstein.
De muziek is gecomponeerd door R. Hol.

Daarnaast wordt een nieuw logo gepresenteerd.
Het oude logo was een klein plaatje van Wilhelm Tell.
Het nieuwe logo is de bekende driehoek met appel in het midden.
Ook het logo is ontworpen door Piet Onstein.

1994

Kantine uitbreiding

Van de schietbanen wordt goed gebruik gemaakt!

Door het toenemende ledenaantal en met name bij het organiseren van het jaarlijkse bedrijventoernooi en zomerfeest, wordt de kantine als ‘te klein’ ervaren.
Ook kan de vereniging niet voldoende voorraad aanleggen voor deze evenementen.

In 1987 worden de kosten voor de eerste uitbreidingen van de accommodatie vrijblijvend opgevraagd bij een lokale aannemer. Maar financieel staat de vereniging er nog niet erg sterk voor (door de hypotheeklasten van het nieuwe gebouw).

In 1994 wordt uiteindelijk een voorraadhok aangebouwd.

2000

Opdracht voor verbouwing

Als bekend wordt dat de gemeente in 1998 start met een herinrichtingsplan voor Sportpark Putter Eng, ziet Wilhelm Tell haar kans om in één keer een grote verbouwing te realiseren.
Het is namelijk niet de eerste keer dat toename van het ledenaantal (inmiddels 120 leden)
leidt tot nieuwe wensen omtrent de verschillende schietsport disciplines.

De vereniging kon tot dusver enkel klein kaliber disciplines én groot kaliber pistool faciliteren.
De wens voor een geschikte wedstrijdbaan (lucht/klein kaliber en groot kaliber geweer) kan worden gerealiseerd met een groot nieuwbouwplan.

Het plan voorziet in een 100 meter baan, negen nieuwe 12 meter banen klein kaliber met veel ruimte en een stuk aanbouw ter vergroting van de kantine. Aannemer Heimensen krijgt op
7 juli 2000 de opdracht voor de verbouwing van Wilhelm Tell. De opdracht wordt namens
het bestuur door secretaris Dennis Arendsen verstrekt. De totale kosten van de verbouwing bedragen circa 600.000 gulden.

Verhoging van de lidmaatschapstarieven, hypotheek en sponsoring waren hiervoor nodig.

2001

Verbouwing gereed, 100 meter baan!

De verbouwing wordt op 31 mei 2001 opgeleverd.
Helaas blijkt op de 100 meter baan een lekkage. Op sommige dagen met hoog grondwater staat er wel 10 centimeter water in de kelder. Het duurt lang voor de lekkage is gevonden en hersteld.

2003

Bovenbanen officieel geopend

Jeugdlid Arnold heeft de eer (om in het bijzijn van de wethouder) het openingsschot te vuren op de klein kaliber bovenbanen. Arnold heeft tijdens de bouwperiode hard meegeholpen en dat is
niet onopgemerkt gebleven!

De negen nieuwe 12 meter banen bieden de vereniging de ruimte en mogelijkheid om weer wedstrijden vanuit de KNSA te faciliteren. Ook wordt hier het bedrijventoernooi geschoten.
De banen zijn geschikt voor alle lucht en klein kaliber disciplines.

2009

Eerste website

Ook Wilhelm Tell moet met de tijd mee en gaat digitaal!

Mede door de inzet van toenmalig secretaris Gerard van Brummelen,
komt de eerste versie van de Wilhelm Tell website tot leven.

Leden kunnen op de website zien wanneer zij baancommandantdienst
hebben en wat de scores van de interne competitie zijn.

2015

Steel Plates

De grote verbouwing heeft veel gevraagd van de bestuurders van de vereniging.
Veel bestuurswisselingen in korte tijd dempt het ondernemerschap en de
daaropvolgende jaren worden trouw volgens het draaiboek afgewerkt.

Rond 2012 begint men weer aan vernieuwing te denken.
Projectmatig worden de eerste stappen gezet en in 2015 offert de vereniging
drie originele KKP (12 meter) banen op om één steel-plate baan te creëren.

De populariteit van dynamische schietsportdisciplines is door de jaren heen flink gegroeid
en zo groeit de vereniging met de ontwikkelingen in de schietsport mee.

2019

Districtskampioenschappen

Ondertussen zijn de ‘nieuwbouw’ banen boven alweer 18 jaar oud.
De internationale sportreglementen zijn aangescherpt en de banen
daardoor niet meer geschikt om districts- en nationale wedstrijden te huisvesten.

Investeringen in de verlichting en baaninrichting maakten het mogelijk om,
voor het eerst sinds jaren, weer een KNSA districtskampioenschap te organiseren
in de discipline klein kaliber karabijn.